Приложение № 1 към чл. 82, ал. 1 от Закона за туризма. Стандартен формуляр за предоставяне на информация във връзка с договори за туристически пакети, когато е възможно използването на хиперлинкове

Туроператор по настоящия туристически пакет, отговорен за изработката и качеството му –„ТРАВЕЛАДЖИ“ ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 201392563, представлявано от Тодро Драганов Бонин – управител, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Васил Левски 41 и с адрес на контакти град София, бул. Васил Левски 41 притежаващо Удостоверение за регистрация на туроператор № PK-01-7191, издадено на 20.12.2013 г. от Държавна Агенция по Туризъм, тел.: 0889 605065, е-mail – office@travelagi.com, Предлаганата комбинация от туристически услуги представлява туристически пакет по смисъла на Директивата (ЕС) 2015/2302 и Закона за Туризма. Туристът се ползва от всички гарантирани в ЕС права, които се прилагат за туристически пакети. Дружеството „ТРАВЕЛАДЖИ” ЕООД ще носи пълна отговорност за точното изпълнение на туристическия пакет като цяло. В съответствие със законовите изисквания дружеството „ТРАВЕЛАДЖИ” ЕООД е предприело необходимите защитни мерки за възстановяване на Вашите плащания и ако в туристическия пакет е включен транспорт – за осигуряване на Вашето репатриране в случай на несъстоятелност. По-подробна информация за основните права по Директива (ЕС) 2015/2302 може да намерите на следния интернет адрес: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX %3A32015L2302 На посочения интернет адрес пътуващият ще получи следната информация:

 1. Основни права съгласно Директива (ЕС) 2015/2302:
  2. Пътуващите ще получат цялата основна информация за туристическия пакет преди сключването на договора за туристически пакет.
  3. Винаги има поне един търговец, който отговаря за точното изпълнение на всички туристически услуги, включени в договора.
  4. На пътуващите се предоставя телефонен номер за спешни повиквания или данни на звено за контакт, чрез което могат да се свържат с туроператора или с туристическия агент.
  5. Пътуващите могат да прехвърлят туристическия пакет на друго лице след предизвестие в разумен срок и евентуално заплащане на допълнителните разходи.
  6. Цената на туристическия пакет може да се увеличава единствено при нарастване на специфични разходи (например цените на горивото), ако това е изрично предвидено в договора, и във всеки случай не по-късно от 20 дни преди започване на изпълнението на туристическия пакет. Когато увеличението на цената надвишава 8 на сто от цената на туристическия пакет, пътуващият може да прекрати договора. Когато туроператорът си запази правото да увеличава цената, пътуващият има право на намаление на цената, ако има намаление на съответните разходи.
  7. Пътуващите могат да прекратят договора, без да заплащат такса за прекратяване на договора, и да получат пълно възстановяване на всички плащания при съществена промяна на някой от основните елементи на туристическия пакет, различен от цената. Когато преди започване на изпълнението на туристическия пакет отговорният за туристическия пакет търговец анулира туристическия пакет, пътуващите имат право да получат обратно платените от тяхно име суми и ако е подходящо – съответното обезщетение.
  8. Преди започване на изпълнението на туристическия пакет пътуващите могат да прекратят договора, без да плащат такса за прекратяване на договора, при настъпване на извънредни обстоятелства, като например сериозни проблеми със сигурността на мястото на дестинацията, които биха могли да засегнат туристическия пакет.
  9. Пътуващите могат по всяко време преди започване на изпълнението на туристическия пакет да прекратят договора срещу подходяща и обоснована такса за прекратяване на договора.
  10. Когато след започване на изпълнението на туристическия пакет съществени елементи от него не могат да бъдат предоставени съгласно договореното, на пътуващия трябва да бъдат предложени подходящи алтернативни услуги без допълнителни разходи.
  11. Пътуващите могат да прекратят договора, без да заплащат такса за прекратяването му, когато услугите не са предоставени в съответствие с договора и това съществено засяга изпълнението на туристическия пакет, а туроператорът не е отстранил проблема.
  12. Пътуващите имат право също и на намаление на цената и/или на обезщетение за претърпените вреди, в случай че туристическите услуги не са предоставени или са предоставени лошо.
  13. Туроператорът трябва да окаже съдействие, ако пътуващият изпадне в затруднение.
  14. Когато туроператорът изпадне в несъстоятелност, направените плащания ще бъдат възстановени. Когато туроператорът или туристическият агент изпадне в несъстоятелност след започване на изпълнението на туристическия пакет и в него е включен превоз, репатрирането на пътниците е осигурено. Дружеството „ТРАВЕЛАДЖИ” ЕООД се ползва със защита при несъстоятелност в „ЛЕВ ИНС” АД със седалище гр. София 1700, бул. „Симеоновско Шосе” 67 А, тел. 02/805 53 33
  15. Пътуващите могат да се обърнат към ЗАД „Лев Инс“АД Тел: 02 / 805 53 33 Факс: 02 / 952 24 81, info@lev-ins.com, ако изпълнението на услугите е отказано поради несъстоятелността на дружеството „ТРАВЕЛАДЖИ“ ЕООД.
  16. Пътуващите могат да се обърнат и към компетентния орган Министерство на туризма (адрес: София, ул. Съборна №1, тел: 02/9046809, e-mail: tourism@tourism.government.bg),
  Пътуващите могат да се обърнат и към Комисията за защита на потребителите,,aдрес: гр. София, ПК 1000, ул. “Врабча” № 1, ет. 3,4 и 5 ,тел.: 02/9330565
  e-mail: info@kzp.bg, ако изпълнението на услугите е отказано поради несъстоятелност на „ТРАВЕЛАДЖИ“.