ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ
 1. Предмет на общите условия

1.1. Настоящите общи условия имат за свой предмет продажбата на туристически пакети (комбинация най-малко два различни вида туристически услуги за целите на едно и също пътуване или ваканция), предоставяни от „Травеладжи“ ЕООД, ЕИК 201392563, със седалище и адрес на управление в гр. София, п. к. 1142, бул. „Вадил Левски“ № 41, представлявано от Тодор Бонин („Туроператорът“). Конкретните условия на туристическото пътуване и сроковете за неговото извършване се уговарят в Договора за туристически пакет.

1.2. Тези общи условия са неразделна част от Договора за туристически пакет („Договора“) и клаузите им са задължителни за Страните.

1.3. Понятията „пътуващ“, „турист“, „вътрешен туризъм“, „входящ туризъм“, „изходящ туризъм“, „туроператорска дейност“, „туроператор“, „туристическа агентска дейност“, „туристически агент“, „туристически ваучер“, „резервационна бланка“, „туристически продукт“, „туристически пакет“, „туристически услуги“ носят значението по смисъла на Допълнителните разпоредби на Закона за туризма, освен ако изрично не е посочено друго.

1.4. Следните съкращения, използвани в Договора, имат посоченото значение:

а) BB – нощувка със закуска;

б) HB – нощувка със закуска и вечеря;

в) FB – нощувка със закуска, обяд и вечеря (пълен пансион);

г) All Inclusive – храна без ограничения и напитки местно производство;

д) RO – нощувка без включена храна.

1.5. Туроператорът като цяло не предлага пътувания, които са подходящи за лица с ограничена подвижност. В случай че преди сключването на договора за туристически пакет Туроператорът е посочил, че пътуването е подходящо за лица с ограничена подвижност, Пътуващият е длъжен да декларира в писмен вид, ако услугата ще се ползва от такова лице, като впише съответните обстоятелства в Договора.

 1. Записване за пътуване

2.1. Записването за туристически пакет е възможно директно в офисите на Туроператора или по имейл или телефон, както и чрез оправомощен от Туроператора турагент в страната.

2.2. В срок от 48 (четиридесет и осем) часа от получаване на резервацията Туроператорът може да:

а) потвърди изпратената резервация;

б) предложи алтернативни възможности.

2.3. Резервацията се пази 72 (седемдесет и два) часа и се счита за валидна след потвърждение от страна на Туроператора и внасяне на депозит от страна на Пътуващия.

2.4. В хипотезата по т. 2.2., б. б), ако Пътуващият не приеме предложените алтернативни възможности, той има право да му бъде възстановено заплатеното капаро, ако има такова.

2.5. Туроператорът може да променя преддоговорната информация, като уведоми Пътуващия по ясен, разбираем и видим начин преди сключването на договора за туристически пакет. 

 1. Цени и плащане

3.1. Цените на всички туристически пакети са с включен ДДС и се определят съгласно уговореното в Договора за туристически пакет между Туроператора и Пътуващия. Цените за всеки туристически пакет включват услуги, подробно описани за всяка програма поотделно. Пътуващият е длъжен да заплати крайната обща цена, обявена в програмата. Всички допълнителни услуги, които не са включени в общата цена се указват в програмата и се заплащат от Пътуващия само в случай че същият желае да се възползва от тях. 

3.2. Плащането се извършва в лева и по банкова сметката на Туроператора.

Банкова сметка на „ТРАВЕЛАДЖИ“ ЕООД:

ОББ БАНК / UBB BANK

IBAN: BG84 UBBS 8155 1012 0842 05,

BIC: UBBSBGSF

3.3. Депозит. Ако не е упоменато друго, размерът на депозита е 50 (петдесет) % от общата цена на туристическия пакет. Пътуващият внася депозита в момента на сключването на Договора за туристически пакет, ако в Договора не е упоменат друг срок.

3.4. Окончателно плащане: 45 (четиридесет и пет) дни преди датата на пътуване, ако в Договора не е упоменато друго.

3.5. Договорената обща цена на туристическия пакет може да се променя в следните случаи:

3.5.1. при промяна в стойността на транспортните разходи за превоз на пътници, което е вследствие на промяна на цената на горивото или други източници на енергия;

3.5.2. при промяна в размера на данъци или такси, свързани с ползвани услуги по договора, като летищни, пристанищни такси и други, наложени от трета страна, която не участва пряко в изпълнението на туристическия пакет;

3.5.3. при промяна на обменния валутен курс, относим към договора, в периода между сключването му и датата на отпътуването. Настоящата точка касае само случаите, в които Туроператорът плаща на чуждестранния си съконтрагент във валута, различна от евро.

Редът и начинът за преизчисляване на цената в случаите по т. 3.5: цената се увеличава единствено с реалното увеличение на компонента, повлиял върху изменението на цената.

3.6. Пътуващият има право на намаление на цената на туристическия пакет, съответстващо на всяко намаление на разходите в хипотезите на т. 3.5., когато намалението е настъпило след сключването на договора до започване на изпълнението на туристическия пакет. Цената се намалява единствено с реалното намаление на компонента, повлиял върху изменението на цената.

3.7. Туроператорът уведомява Пътуващия по ясен и разбираем начин за него, заедно с обосновка за промяната на цената и изчисления, предоставени на траен носител, не по-късно от 20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет.

3.8. Когато увеличението на цената по т. 3.5. надхвърля 8 на сто от общата цена на туристическия пакет, се прилага т. 5.4.

3.9. В случай на намаление на цената Туроператорът има право да приспадне направените от него административни разходи за сумата, която ще възстанови на Пътуващия. При поискване Туроператорът предоставя на Пътуващия доказателства за направените административни разходи.

 1. Права и задължения на страните

4.1. Туроператорът се задължава:

4.1.1. да предостави в съответствие с условията на Договора за туристически пакет и настоящите общи условия туристическите услуги, заплатени от Пътуващия;

4.1.2. да осигури на Пътуващия и придружаващите го Пътуващи застраховка „Медицински разходи при болест и злополука на туриста“ за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, като предостави на Пътуващия номер на застрахователната полица преди началото на пътуването, освен в случаите, когато Пътуващият представи на Туроператора валидна полица за сключена дългосрочна застраховка „медицински разходи при болест и злополука на туриста“, чийто период за валидност обхваща и периода на договора за туристически пакет. При всички случаи отговорността за предоставените медицински услуги се поема изцяло от съответната застрахователна компания.

4.2. Туроператорът има право:

4.2.1. да развали Договора с едноседмично предизвестие и да задържи заплатения депозит като неустойка, без да носи никаква отговорност, ако Пътуващият не извърши плащане в установените срокове по Договора и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения.

4.2.2. променя местата на настаняване на Пътуващи в превозното средство при автобусни програми и при обективни причини (прим. настаняване на майки с деца, бременни жени, възрастни хора и други.)

4.2.3. да откаже качването в превозното средство на Пътуващ, злоупотребил с алкохол или употребил наркотични вещества.

4.2.4. да промени договорената цена на туристическия пакет в случаите, уговорени в Договора за туристически пакет, настоящите Общи условия и действащото законодателство.

4.2.5. Туроператорът си запазва правото преди започване на изпълнението на туристическия пакет да може да променя едностранно клаузи в договора за туристически пакет, когато промяната е незначителна, като Туроператорът се задължава да информира Пътуващия за промяната по ясен, разбираем и видим начин на траен носител. С цел избягване на всякакво съмнение, Туроператорът си запазва правото да извърши замяна на мястото за настаняване с такова от същата или по-висока категория, без промяна в общата цена, заплатена от Пътуващия, както и превозвача, без промяна в общата цена, с друг при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посочения в Договора превозвач да изпълни задълженията си.

4.4. Пътуващият се задължава:

4.4.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи /в това число задграничен паспорт/, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България;

4.4.2. ако Пътуващият е лице, което няма навършени 18 години и което ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт или валидна лична карта, където е възможно, той трябва да представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител);

4.4.3. да заплати в пълен обем и в установените в Договора за туристически пакет и настоящите Общи условия  срокове стойността на туристическия пакет и допълнителните туристически услуги;

4.4.4. да спазва законите на страната, за която пътува;

4.4.5. да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания, в случай че възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания;

4.4.6. да уведомява без необосновано забавяне Туроператора за всяко несъответствие, установено при изпълнение на туристическа услуга, включена в Договора за туристически пакет, като се отчитат конкретните обстоятелства за случая.

4.5. Пътуващият има право:

4.5.1. в разумен срок да прехвърля правата и задълженията си по Договора за туристически пакет на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването, съгласно Договора.

4.5.2. да се свърже по всяко време с “Травеладжи“ ЕООД, ЕИК 201392563, със седалище и адрес на управление в гр. София, п. к. 1142, бул. „Васил Левски“ № 41, телефон: 0889 605065, електронна поща: office@travelagi.com, за да потърси съдействие при затруднение или да подаде оплакване във връзка с установено несъответствие в хода на изпълнението на туристическия пакет.

4.5.3. да отправя съобщения, искания или жалби във връзка с изпълнението на туристическия пакет до туристическия агент, от когото е закупил туристическия пакет, когато е приложимо.

 1. Прекратяване на действието на договора. Такси.

5.1. Туроператорът има право да отмени пътуването и да прекрати договора за туристически пакет, без да дължи допълнително обезщетение, ако не е набран необходимият минимален брой участници, посочен в Договора за туристически пакет в случай че е уведомил Пътуващия не по-късно от:

– 20 (двадесет) дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания с продължителност по-голяма от 6 (шест) дни;

– 7 (седем) дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания с продължителност от 2 (два) до 6 (шест) дни;

– 48 (четиридесет и осем) часа преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания с продължителност по-малка от 2 (два) дни.

5.2. Туроператорът има право да прекрати договора за туристически пакет и да възстанови на Пътуващия изцяло всички плащания, направени за туристическия пакет, без да дължи допълнително обезщетение, когато Туроператорът е възпрепятстван да изпълни договора поради непреодолими и извънредни обстоятелства и е уведомил Пътуващия за прекратяването на договора без необосновано забавяне преди започването на изпълнението на туристическия пакет.

5.3. В случаите на т. 5.1. и/или т. 5.2., Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на Договора като връща на Пътуващия всички платени суми по Договора, без тази част от тях за извършените фактически разходи (платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и други) в срок до 14 (четиринадесет) дни след уведомлението за прекратяване на Договора. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.

5.4. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от Договора за туристически пакет или не може да изпълни някое от специфичните изисквания по чл. 84, ал. 1 от ЗТ, или предложи увеличение на цената на туристическия пакет с повече от 8 (осем) %, той е длъжен да уведоми веднага Пътуващия. Пътуващият се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 (три) дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Пътуващият може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към Договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора. Когато Пътуващият прекрати договора за туристически пакет, той може да приеме туристически пакет-заместител със същото или с по-високо качество, ако Туроператорът предлага такъв. Когато Пътуващият прекрати договора за туристически пакет и не приеме туристически пакет-заместител, Туроператорът му възстановява всички плащания не по-късно от 14 (четирандесети) дни след прекратяването на договора. В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на Договора като връща на Пътуващия всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи (платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други). Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.

5.5. Пътуващият има право да прекрати Договора за туристически пакет по всяко време преди започването на изпълнението на туристическия пакет. Когато Пътуващият прекрати Договора, той e задължен да заплати на Туроператора подходяща и обоснована такса за прекратяване му, в размер, съгласно т. 5.5.1 или т. 5.5.2. от настоящите Общи условия. За избягване на съмнение, в случай че таксата за прекратяване надвишава размера на платения депозит, то депозитът не се възстановява, а Пътуващият дължи на Туроператора разликата между стойността на платения депозит и размера на дължимата такса.

5.5.1. Такса за едностранно прекратяване действието на Договора за туристически пакет от Пътуващия, при пътуване в чужбина:

а) до 90 (деветдесет) дни преди датата на пътуване – 10 (десет) %;

б) от 89 (осемдесет и девет) до 45 (четиридесет и пет) дни преди датата на пътуване – 30 (тридесет) % от общата стойност на пътуването;

в) от 44 (четиридесет и четири) до 30 (тридесет) дни преди датата на пътуване – 50 (петдесет) % от общата стойност на пътуването;

г) от 29 (двадесет и девет) дни до датата на пътуване – 100 (сто) % от общата стойност на пътуването.

5.5.2. Такса за едностранно прекратяване действието на Договора за туристически пакет от Пътуващия, при пътуване в страната (Р. България):

а) до 30 (тридесет) дни преди датата на пътуването – 10 (десет) %

б) от 29 (двадесет и девет) до 14 (четиринадесет) дни преди датата на пътуването – в размер на депозита

в) от 13 (тринадесет) дни до датата на пътуването – 100 (сто) % от общата стойност на пътуването.

5.6. При смяна или корекция на име се начислява такса спрямо тарифата на превозвача.

5.7. В случай че при анулацията се дължат неустойки или други глоби и такси по анулирани услуги като настаняване, самолетни, фериботни или автобусни билети, които са част от пакетната цена на пътуването, се прилагат тарифите и правилата и условията за анулация на съответния търговец.

 1. Отговорност на страните

6.1. Когато някоя от туристическите услуги не отговаря на предвиденото в договора за туристически пакет, Туроператорът е длъжен да отстрани несъответствието, освен когато:

6.1.1. това не е възможно, или

6.1.2. това е свързано с непропорционално високи разходи предвид степента на несъответствието и стойността на засегнатите туристически услуги.

6.2. Когато значителна част от туристическите услуги не може да се изпълни съгласно предвиденото в договора за туристически пакет, Туроператорът предлага на Пътуващия, без това да е свързано с допълнителни разходи за него, други подходящи туристически услуги, за да продължи изпълнението на Договора за туристическия пакет, включително когато връщането на Пътуващия до началния пункт на пътуването не е предоставено, както е договорено. Ако предложените туристическите услуги водят до промяна в туристическия пакет с по-ниско качество, Туроператорът предлага на Пътуващия подходящо намаление на цената. Пътуващият не може да откаже предложените услуги за продължаване на изпълнението на договора, с изключение на случаите, когато те не са сравними с предвиденото в Договора или когато предложеното намаление на цената не е подходящо. Когато не е възможно да се предложат други туристически услуги или когато Пътуващият отхвърли предложените по предходното изречение, Пътуващият има право на намаляване на цената и/или на обезщетение за претърпени вреди.

6.3. Когато несъответствието между договореното и действително предоставените услуги нарушава значителни изпълнението на Договора и Туроператорът не отстрани несъответствието в разумен срок, определен от Пътуващия, последният може да прекрати Договора и да поиска намаление на цената и/или обезщетение за претърпените имуществени и неимуществени вреди, като Туроператорът следва да осигури връщането на Пътуващия до началния пункт на пътуването.

6.4. Когато отговорността на контрагентите на Туроператора за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите, е ограничена от международни договори, отговорността на Туроператора е в рамките на тези ограничения. Когато отговорността на контрагентите на Туроператора за вреди, причинени на Пътуващия вследствие на неизпълнение или неточно изпълнение на договора, горната граница на отговорността на Туроператора е трикратният размер на цената на съответния туристически пакет.

6.5. Туроператорът не носи отговорност пред Пътуващия, в случай че несъответствието на предоставените услуги с Договора за туристически пакет се дължи на:

6.5.1. Пътуващ;

6.5.2. отказ на компетентните органи да издадат виза на Пътуващ; 

6.5.3. недопускане от страна на митническите и гранични служби Пътуващ да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения;

6.5.4. действия на трето лице, несвързано с предоставянето на включените в Договора за туристически пакет туристически услуги, което не може да се предвиди или предотврати. В тези случаи отговорност пред Пътуващия носи конкретният изпълнител на услугата.

6.5.5. форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на Договора за туристически пакет, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на Договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.

6.6. Туроператорът е длъжен да окаже без необосновано забавяне подходящо съдействие на изпаднал в затруднение Пътуващ, като:

6.6.1. осигури полезна информация на Пътуващия относно здравните услуги, местните власти и предоставянето на консулска помощ;

6.6.2. окаже съдействие на Пътуващия да осъществи междуселищни и/или международни комуникации и да намери алтернативни туристически услуги.

6.7. Когато затруднението на Пътуващия е причинено умишлено и поради небрежност от самия него, Туроператорът може да изисква заплащането на разумна такса от Пътуващия за оказаното съдействие. Таксата не може да надвишава действителните разходи, направени от Туроператора за оказване на съдействие на Пътуващия.

6.8. Часовете, свързани с пътувания и различни други мероприятия, са ориентировъчни, като в зависимост от разстоянията и ситуацията са възможни промени, за които Пътуващите се уведомяват своевременно.

6.9. Пътуващият носи отговорност за всякакви такси, санкции и други разходи, възникнали по причина на неговото незаконосъобразно и/или неморално/неетично поведение.

6.10. В случай че Пътуващият не се яви в часа и мястото за начало на пътуването или прекрати по свое желание или вина пътуването през времетраенето му, той няма право да претендира възстановяването на каквито и да е суми. В този случай, Пътуващият сам урежда заминаването и/или завръщането си.

6.11. Туроператорът не компенсира стойността на услугите, от които Пътуващият е могъл, но не се е възползвал.

6.12. Туроператорът не носи отговорност и не обезщетява вреди за събития, които са настъпили вследствие свободния избор на Пътуващия за прекарване на времето си (екскурзии, посещения на музеи, забележителности и т.н.).

 1. Визи

7.1. Туроператорът е предоставил на Пътуващия подробна информация за паспортния и визовия режим на държавата/ите, в която/които ще пребивава.

7.2. За пътуванията в държави, за които се изискват визи или други подобни документи, даващи достъп на дадено лице до територията на съответната държава, Туроператорът може да съдейства на Пътуващия, като го консултира и му предоставя необходимите документи за туристическия пакет на съответните органи.

7.3. По искане на Пътуващия и срещу допълнително заплащане, Туроператорът съдейства за издаването на необходимите документи за достъп.

7.4. Непредоставянето на лични документи и данни или незаплащането на таксите или неявяването при компетентните органи за лично интервю, ако е необходимо, се считат за отказ от пътуването по вина на Пътуващия.

7.5. Издаването на виза или друг документ за достъп е в компетенция единствено на съответните органи и не се гарантира от Туроператора. В случай на отказ от страна на компетентните органи, платените от Пътуващия такси за издаване на виза/друг документ за достъп не се връщат.

7.6. В случай че услугите по туристическия пакет не могат да бъдат осъществени или се прекъснат по вина на Пътуващия, когато за извършването им се изисква виза или друг разрешителен документ, Договорът за туристически пакет следва да се счита за прекратен по вина на Пътуващия.

 1. Декларации на Страните

8.1. С подписването на Договора за туристически пакет, Пътуващият декларира, че преди сключването на договора, Туроператорът му е предоставил достатъчно информация за паспортния и визовия режим на държавата/ите, в която/ито ще пребивава.

8.2. С подписването на Договора за туристически пакет, Пътуващият декларира, че са му дадени препоръки за правилата на поведение и лична безопасност по време на изпълнението на туристическия пакет.

8.3. С подписването на Договора за туристически пакет, Пътуващият декларира, че той и неговите придружаващите Пътуващи са запознати подробно с всички детайли по програмата на туристическия пакет и ги приемат, включително и предложената от Туроператора обща цена.

8.4. Пътуващият декларира, че посочените от него в Договора данни за контакт действително могат да бъдат използвани от Туроператора при необходимост.

 1. Спорове и рекламации

9.1. Всички спорове по изпълнение на Договора за туристически пакет ще се решават по взаимно съгласие на страните. В случай че съгласие не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентния български съд.

9.2. В случай че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на Договора за туристически пакет, Пътуващият се задължава незабавно да уведоми доставчика на услугите и Туроператора с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.

9.3. В случай че претенциите на Пътуващия, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Пътуващият има право да предяви устно или писмено рекламация към Туроператора в срок не по-късно от 14 (четиринадесет) дни след края на пътуването.

9.4. При предявяване на рекламацията Пътуващият е длъжен да предостави и документите, на които се основава претенцията, в това число протокол, актове или други документи, подписани от представител на предоставящия туристическата услуга и от Пътуващия, установяващи несъответствието на услугата с договореното, други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

9.5. Туроператорът уведомява Пътуващия за своя отговор до 30 (тридесет) дни след депозирането на рекламацията.

 1. Лични данни

10.1. „Травеладжи“ ЕООД, ЕИК 201392563, със седалище и адрес на управление в гр. София, п. к. 1142, бул. „Васил Левски“ № 41, е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните – ОРЗД).

10.2. Туроператорът обработва личните данни на Пътуващия и придружаващите го Пътуващи в съответствие със Закона за защита на личните данни, действащ на територията на Република България („ЗЗЛД“) и ОРЗД.

10.3. Поддържането на сигурността на данните Туроператорът осигурява чрез изграден цялостен технически и организационен механизъм, основан на основните принципи на ОРЗД.

10.4. Пътуващият декларира, че предоставя личните данни на останалите пътуващи лица (в случай, че е приложимо) на годно и валидно основание за целите на сключване и изпълнение на договора за туристически пакет.

10.5. Пътуващият декларира, че се е запознал с Информацията по чл. 13 и чл. 14 от ОРЗД и в случай че е приложимо, е запознал със същата и придружаващите го лица – Пътуващи.

 1. Други условия

11.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът. Всички изменения и допълнения между Страните в писмен вид се смятат за неразделна част от Договора.

11.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

11.3. В случай че някоя клауза от Договора за туристически пакет и/или Общите условия противоречи на приложимото законодателство, прилага се съответната норма на закона.