ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ

1. Записване за пътуване
1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по имейл и телефон.
2. Визи
2.1. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, Туроператорът ще съдейства на Потребителя, като му предоставя необходимите документи /резервации, ваучер, билети и др./. В този случай Потребителят е длъжен да представи на агента изискуемите от Посолството документи, както и да заплати таксите за визата. Непредставянето на документите и незаплащането на таксите или неявяването в посолството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на Потребителя.
2.2. Издаването на виза за съответната държава е в компетенцията единствено на Посолството и не се гарантира от агента. В случай на отказ от страна на Посолството платените от Потребителя такси за издаване на визата не се връщат. Размерът на таксите за издаване на визите се посочват в съответната информация на агента по чл. 28 от 3Т.
3. Цени и плащане
3.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
3.2. Плащането се извършва по банков път на сметката на туроператора.
Банкова сметка на “ТРАВЕЛАДЖИ” ЕООД:
КЕЙ БИ СИ БАНК БЪЛГАРИЯ,
гр. София,
IBAN: BG86 RZBB 9155 1012 0842 05,
BIC: RZBBBGSF.
3.3. Депозит. Ако не е упоменато друго, размерът на депозита е 40% от общата цена. Потребителят внася депозита в момента на подписването на този договор, ако не е упоменат друг срок.
3.4. Резервацията се счита за валидна, само ако е потвърдена от ТУРОПЕРАТОРА в рамките на 48 часа. Ако не бъде потвърден първоначално заявеният хотел, ТУРОПЕРАТОРЪТ може да предложи на ПОТРЕБИТЕЛЯ други възможности за настаняване. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не приеме другите възможности той има право да му бъде възстановено заплатеното капаро.
3.5. Окончателно плащане: 45 дни преди датата на пътуване, ако не е упоменато друго.
3.6.Договорената обща цена на туристическото пътуване може да се променя, при спазване на сроковете, предвидени в чл. 89 от Закона за туризма, в следните случаи:
3.6.1. При промяна в стойността на транспортните разходи, в това число на горивото. Редът и начинът за преизчисляване на цената в този случай са: цената се увеличава единствено с реалното увеличение на компонента, повлиял върху изменението на цената.
3.6.2. При промяна в размера на такси, свързани с ползвани услуги по договора, като летищни, пристанищни такси и други.
3.6.3. При увеличение на обменния валутен курс, относим към договора, в периода между сключването му и датата на отпътуването. (т. 3.6.3. касае само случаите, в които туроператора плаща на чуждестранния си съконтрагент във валута, различна от евро).

4. Права и задължения на страните
4.1. Туроператорът се задължава:
4.1.1. да предостави в съответствие с условията на този договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
4.1.2. да осигури застраховка на Потребителя “Медицински разходи при болест и злополука” за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
4.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ.
4.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
4.4. Потребителят се задължава:
4.4.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи /Задграничен паспорт/, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България;
4.4.2. ако Потребителят е лице, което няма навършени 18 години и който ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, той трябва да представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител);
4.4.3. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
4.4.4. да спазва законите на страната, за която пътува;
4.4.5. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.

5. Отговорност на Страните
5.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди.
5.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници. В този случай Туроператорът връща на Потребителя всички платени суми в срок до 7 дни след уведомлението.
5.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на Потребителя,
б) Анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на Потребителя.
в) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на
пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
г) Отказ на упълномощените органи да издадат виза на Потребителя.
д) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
е) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
ж) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им – билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
5.4. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми Потребителя в двудневен срок от настъпването й, но не по-късно от 10 дни преди началната дата на пътуването. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение върху цената, или се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора като връща на Потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.
5.5. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
5.5.1. при пътуване в чужбина:
а) до 90 дни преди датата на пътуване – 10%;
б) от 89 до 45 дни преди датата на пътуване – в рамките на депозита;
в) от 44 до 30 дни преди датата на пътуване – 50% от общата стойност на пътуването;
г) от 29 дни до датата на пътуване – 100% от общата стойност на пътуването.
5.5.2. при пътуване в страната:
а) до 30 дни преди датата на пътуването – 10%
б) от 29 до 14 дни преди датата на пътуването – в размер на депозита
в) от 13 до датата на пътуването – 100% от общата стойност на пътуването.

6. Спорове и рекламации.
6.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
6.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор. Потребителят се задължава незабавно в писмена форма да уведоми доставчика на услугите и Туроператора с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
6.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви устно или надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
6.4. В случай, че Потребителят сам прекрати тура през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

7. Редът за изменение и прекратяване на Договора.
7.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
7.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Тези ОУ влиза в сила от датата на подписване на Договора и са валидни до крайната дата на пътуването. Договорът се подписва в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от Страните.